Indian Thyroid Society Team:

Tran_Ngoc_Luong

Dr. R. V. JayaKumar
Founder President

K_M_Prasanna_Kumar

Dr. K. M. Prasanna Kumar
President Organising Chairman

Rajesh_Rajput

Dr. Rajesh Rajput
Vice President

Shashank_R_Joshi

Dr. Shashank R Joshi
Secretary

Rajesh_Rajput

Dr. P. K. Jabbar
Treasurer

ATA-ITSCON 2019 Team

C_S_Dwarakanath

Dr. C. S. Dwarakanath
Organising Secretary

A_C_Sanjay_Reddy

Dr. A. C. Sanjay Reddy
Joint Organising Secretary